ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Gebied van toepassing
1.1. Het gebruik van de diensten van www.di-jet.be is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Alleen de wetten van België zijn van toepassing. Uitsluitend Belgische rechtbanken zijn bevoegd in alle zaken voort vloeiend uit het gebruik van www.di-jet.be.
1.2. De hier vermelde algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle via het Internet aangeboden diensten van Di-Jet nv.
1.3. Di-Jet nv behoudt zich het recht voor de huidige leveringsvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en op haar Internet pagina's te publiceren.
1.4. Alle aan Di-Jet nv verstrekte opdrachten zijn onderhevig aan acceptatie bij Di-Jet nv. Zonder deze acceptatie kan er geen sprake zijn van een bindende overeenkomst.

2. Gebruik van de service
2.1. De gebruiker dient het registratie formulier voor de service volledig en naar waarheid in te vullen. De gebruiker zal er zorg voor dragen dat hij of zij de aanwijzingen die op de www.di-jet.be website (inclusief in het bijzonder die welke in het vragengedeelte zijn opgenomen). De gebruikers dienen hun betalingen betreffende hun opdrachten vooraf en middels kredietkaart of via overschrijving uit te voeren. De prijzen van Di-Jet nv zoals deze tijdens de invoer van de bestelling verschijnen, zijn van toepassing.
2.2. De gebruiker dient er voor te zorgen dat de afbeeldingen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, speciaal met de artikelen van het strafrecht die betrekking hebben op pornografie, geweld, pedofilie en de wetgeving op gebied van auteursrecht. Bovendien is het de plicht van Di-Jet nv om aangifte te doen van elke overtreding volgens het strafrecht.
2.3. Di-Jet nv behoudt zich het recht voor om afbeeldingen die tegen het algemeen fatsoen indruisen niet te verwerken. In deze context behoudt Di-Jet nv zich het recht voor afbeeldingen niet te verwerken, zelfs als deze voldoen aan de geldende wetgeving.

3. Bescherming van gegevens
3.1. Di-Jet nv verbindt zich persoonlijke klantengegevens niet buiten de onderneming te brengen
3.2. De persoonlijke gegevens van de klant dienen om hem foto's en goederen toe te sturen om met hem contact op te nemen over opdrachten
.
4. Intellectueel eigendom
4.1. De volledige inhoud van de www.di-jet.be Internet site is het eigendom van Di-Jet nv. Reproductie van de gehele of gedeeltelijke inhoud, ongeacht de wijze waarop of het gebruikte medium, vereist uitdrukkelijk de voorafgaande schriftelijke toestemming van Di-Jet nv.
4.2. Beeldarchieven naar Di-Jet nv verstuurd voor verwerking, blijven het eigendom van de gebruiker.
4.3. De gebruiker wordt beschouwd als de 'verantwoordelijke uitgever' en is derhalve zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van auteursrechten met betrekking tot zijn afbeeldingen. Di-Jet nv kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van afgedrukte afbeeldingen door de gebruiker. Hieruit volgt dat de gebruiker alleen foto's bij Di-Jet nv kan bestellen en die afbeeldingen gebruiken, indien hij beschikt over het gebruiksrecht.

5. Verantwoordelijkheden
5.1. Di-Jet nv garandeert alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid van de diensten van www.di-jet.be te verzorgen. Op technische gronden is een tijdelijke onderbreking van de diensten echter mogelijk.Di-Jet nv zal alles in het werk stellen om zijn klanten zo doelmatig mogelijk op de hoogte te houden van de aard en de duur van enige onderbreking, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat zijn diensten niet beschikbaar zijn. Evenmin kan Di-Jet nv de betrouwbaarheid en kwaliteit van het Internet buiten de eigen vestiging garanderen.
5.2. In geval van verlies of beschadiging van data opslag media of foto’s is Di-Jet nv niet aansprakelijk.
5.3. Di-Jet nv bezit een krachtige infrastructuur voor de opslag van gegevens (persoonsgegevens, afbeeldingen e.d). Dit maakt het in principe mogelijk de integriteit van de opgeslagen informatie te herstellen in het geval dat een ernstige fout of storing zich voordoet. Niettegenstaande deze voorzorgen, kan Di-Jet nv op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies van gegevens. De gebruiker dient zelf een veiligheidskopie van de verstuurde bestanden te bewaren. De door Di-Jet nv ontvangen beeldbestanden worden ten laatste 30 dagen na het verwerken van de bestelling van de server verwijderd.
5.4. De gebruiker neemt kennis van het feit dat hij of zij voor de geplaatste opdracht tot het afdrukken van een afbeelding in rekening wordt gesteld, zelfs als de geleverde afbeelding een onvoldoende kwaliteit bezit om een scherpe, heldere en/of juiste kleurweergave mogelijk te maken.
5.5. Alle vermelde leveringstermijnen en data zijn schattingen en Di-Jet nv verplicht zich niet tot enige specifieke levertijd of leveringsdatum. De aansprakelijkheid van Di-Jet voortvloeiende uit het leveren, niet leveren, niet tijdige of foutieve levering van diensten onder deze algemene gebruiks- en leveringsvoorwaarden of het aanleveren van afbeeldingen door gebruikers zullen onder geen enkele voorwaarde het door de klant betaalde bedrag in relatie tot de betreffende afbeeldingen voor de betreffende afdrukprestatie.